Huishoudelijk reglement

Naam en zetel
Art. 1:
– De vereniging draagt de naam Zaalvoetbal Weert (ZV Weert)
– Zij is gevestigd te Altweerterheide, gemeente Weert
– De clubkleuren zijn paars – wit – paars

Duur, doel, en middelen ter bereiking van het doel
Art. 2:
De duur van de vereniging, haar doelen en de middelen waarmee zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de artikelen 2 en 3 van de statuten

Art. 3:
De vereniging bestaat uit:
– Leden van verdienste
– ‘Gewone’ leden, onderverdeeld in junioren, senioren en niet-spelende leden.
– Donateurs

‘Gewone’ leden
Art. 4:
‘Gewone’ leden zijn gerechtigd deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Zij worden onderverdeeld in:
– Senioren: leden die voor aanvang van het nieuwe boekjaar 18 jaar of ouder zijn
– Junioren: leden die voor aanvang van het nieuwe boekjaar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

Trainingen:
– De coach bepaalt samen met het bestuur wie er op de training wordt toegelaten voor de trainingen van de selectie (deze spelers komen uit op het hoogste speelniveau)

Selectie:
– Een speler is lid van de selectie indien hij voor aanvang van de competitie door de coach hiervan in kennis is gesteld
– Een speler is lid van de selectie als hij de helft plus één aan competitie-wedstrijden heeft gespeeld in het lopende seizoen
– Een speler, die ook een vaste speler is in een ander team is contributieplichtig voor dit (andere) team

Donateurs
Art. 5:
Donateurs steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage. Zij hebben geen stemrecht

Verkrijging van het lidmaatschap
Art. 6:
Het lidmaatschap wordt verkregen door een aanmeldingsformulier, dat door de vereniging ter beschikking wordt gesteld, volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en dit bij het secretariaat te hebben ingeleverd. Na goedkeuring van de KNVB en het verkrijgen van een spelerspas, is men speelgerechtigd voor de vereniging en mag men in competitiewedstrijden uitkomen. De spelerspas wordt echter pas uitgereikt als de contributie betaald is!

Met het aanmelden bij de vereniging wordt men automatisch lid van de KNVB. Het lid is verplicht om de contributie een halfjaar vooruit te betalen bij aanmelding. Minderjarigen dienen het aanmeldingsformulier door hun ouders of verzorgers te laten ondertekenen

Beëindiging van het lidmaatschap
Art. 7:
1. Het lidmaatschap eindigt door:
– Opzegging van het lidmaatschap
– Overlijden
– Royement
– Afvoering van de ledenlijst
– Beëindiging lidmaatschap van de KNVB

2. De opzegging dient schriftelijk aan de secretaris te geschieden
– Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het einde van het verenigingsjaar met uitzondering van overlijden
– Afmelding dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór 30 juni van het lopende boekjaar
– Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk na ontvangst van de opzegging
– De contributie blijft verschuldigd tot aan het einde van het lopende boekjaar

3. Wanneer een speler in de loop van het seizoen toch naar een andere club gaat, zal de betreffende speler een boete van Euro 150,- moeten betalen

4. Royement door het bestuur vanwege wangedrag waardoor de vereniging in haar goede naam wordt aangetast en de vereniging wordt benadeeld

– Degene die geroyeerd wordt, verliest onmiddellijk alle rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien. Hij is echter gehouden alle verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen

5. Afvoering wegens het niet betalen van de contributie en/of boetes geschiedt door het bestuur. Het bestuur is bevoegd om via gerechtelijke weg deze bedragen op geroyeerde te verhalen

Verenigingsjaar
Art. 8:
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni

Het bestuur
Art. 9:
– Het bestuur bestaat uit ten minste één voorzitter, één secretaris en één penningmeester, die meerderjarig dienen te zijn
– De taken van een secretaris en een penningmeester mogen gecombineerd uitgevoerd worden door één bestuurslid
– De leden van het bestuur worden op de jaarlijkse Algemene Vergadering uit de stemgerechtigde leden gekozen voor een termijn van 3 jaar
– De voorzitter wordt in zijn hoedanigheid gekozen
– De onderlinge vervanging van bestuursleden bij ziekte of ontstentenis wordt bij bestuursbesluit geregeld

Bestuurstaken
Art. 10:
Het bestuur heeft de taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van haar bevoegdheid, in haar gehele omvang te behartigen

De Voorzitter
Art. 11:
– De voorzitter geeft leiding en houdt toezicht op het verenigingsleven
– Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen
– Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging
– Zo hij dit dienstig acht, kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem meeondertekend worden
– Hij leidt de vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de Algemene Vergadering om daarin wijzigingen aan te brengen
– Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen beëindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Doch is verplicht deze weer te hervatten, zo 1/3 van de ter Algemene Vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt

De secretaris
Art. 12:
– De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan andere(n) is opgedragen
– Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen, voor zover dit niet aan andere(n) is opgedragen
– Alle uitgaande stukken worden door hem, namens de vereniging, ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden.
– Op de ‘gewone’ algemene vergadering brengt hij het jaarverslag uit
– Hij houdt de ledenadministratie bij en beheert het verenigings-archief

De Penningmeester
Art. 13:
– De penningmeester beheert de geldmiddelen
– Hij draagt zorgt voor de inning van de contributies en bijdrage (sponsoring) en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden van de vereniging ten alle tijde zodadelijk kunnen worden gekend
– Betalingen worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties
– Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer en dient hij een begroting in betreffende inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar
– De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de Algemene Vergadering
– Hij is verplicht aan het bestuur, en kascommissie, inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden
– Het bestuur kan de penningmeester te allen tijde ter verantwoording roepen

Overige Bestuursleden
Art. 14:
Het bestuur bepaalt in onderling overleg welke taken de andere bestuursleden zullen vervullen

Dagelijks Bestuur
Art. 15:
– Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur kiezen, het welke dan (minimaal) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester
– Het dagelijks bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel kunnen gedogen, evenals die, welke het worden opgedragen
– Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging de eerst volgende bestuursvergadering mede

Stemgerechtigde leden
Art. 16:
– Gewone leden hebben stemrecht vanaf de leeftijd van 18 jaar

Vergaderingen
Art. 17:
– Tussen 1 juli en 1 november wordt jaarlijks de ‘gewone’ Algemene Vergadering gehouden
– Dag, uur en plaats van de vergadering worden door het bestuur vastgesteld
– De leden worden tot de Algemene Vergadering schriftelijk, via e-mail of via de website opgeroepen. De oproeping bedraagt ten minste 14 dagen voor de vergadering
– De oproeping vermeldt de datum, plaats, tijdstip en de te behandelen onderwerpen
– De Algemene Vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie
– Zij is voor alle leden toegankelijk
– Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de kandidaat, indien beschikbaar
– Tegenkandidaten kunnen door ten minste vijf leden worden vastgesteld
– Zijn er geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt er geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen

Agenda
Art. 18:
Op de vergadering, bedoeld in artikel 17, zal buiten hetgeen overigens op de agenda mocht zijn geplaatst, aan de orde komen:
1. Jaarverslag van de secretaris en de notulen van de vorige Algemene Vergadering
2. Financieel verslag van de penningmeester
3. Het verslag van de kascommissie
4. De begroting voor het komende verenigingsjaar dient te worden vastgesteld
5. Verkiezing van bestuur en commissies dient plaats te vinden
6. Penningmeester decharge te verlenen over zijn financieel beleid

Buitengewone Algemene Vergadering
Art. 19:
– Een buitengewone algemene vergadering kan door het bestuur worden uitgeschreven
– Het bestuur is daartoe verplicht, indien ten minste 10 stemgerechtigde leden hierom, met opgaaf van de te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht
– In dit geval dient de vergadering binnen drie weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden
– Geeft het bestuur geen gevolg aan het verzoek, van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn zij zelf bevoegd tot oproeping van de betreffende vergadering over te gaan
– Het bij Art. 17, met betrekking tot het oproepen bepaalde, vindt overeenkomstig toepassing

Bestuursvergaderingen
Art. 20:
– Bestuursvergaderingen worden, naar gelang de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van 2 bestuursleden belegt
– Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is

Commissies
Art. 21:
– Het bestuur is bevoegd om commissies in te stellen
– De commissies staan, ieder op haar toegewezen gebied, het bestuur bij in de vervulling van zijn taak
– Aan het hoofd van iedere commissie staat een bestuurslid

Jeugdcommissie
Art. 22:
– De jeugdcommissie bestaat uit ten minste 3 personen, met een voorzitter
– De commissie kan een eigen secretaris en penningmeester hebben (dit na overleg met het bestuur)
– Zij begeleidt de eventuele jeugdcompetitie, verzorgt de trainingen, zorgt voor deelname aan toernooien e.d. en zorgt voor recreatieve activiteiten – De leden van de jeugdcommissie worden op de ‘gewone’ Algemene Vergadering gekozen voor 2 jaar

Financiële commissie (Kascommissie)
Art. 23:
– De Financiële commissie (Kascommissie) bestaat uit ten minste 3 leden
– Zij houdt toezicht op het beheer van de penningmeester en adviseert in financiële zaken
– Zij is gehouden ten minste 2 maal per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien
– Van de uitkomst van haar onderzoek brengt zij verslag uit aan het bestuur
– Indien de Financiële Commissie (Kascommissie) termen vindt om de penningmeester wegens zijn beheer decharge te doen verlenen, adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel aan de ‘gewone’ Algemene Vergadering te doen

Contributie
Art. 24:
– De contributie kan in meerdere tariefgroepen worden ingedeeld, te weten:
• Junioren tot 18 jaar
• Senioren boven 18 jaar
• Niet spelende leden
– Een team dient uit tenminste 8 spelers te bestaan welke contributie dienen te betalen
– Het bestuur is bevoegd om spelers, welke op het hoogste niveau spelen, reductie te verlenen
– Alle leden (ook de selectiespelers) dienen per 1 september van ieder jaar 50% van de jaarcontributie te voldoen. Wie zijn/haar contributie niet heeft voldaan mag niet aan wedstrijden deelnemen. Op 1 januari ontvangen die selectiespelers, die aan de helft + 1 wedstrijden van de lopende competitie hebben deelgenomen, de betaalde contributie terug.
– Een speler mag in principe slechts voor 1 team uitkomen. Maakt een speler volledig deel uit van 2 teams, dan betaalt hij ook 2 x contributie.
– De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld, evenals de hoogte van het inschrijfgeld

Straffen
Art. 25:
– Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen
– Als reden van schorsing komt in aanmerking wangedrag zowel binnen als buiten de vereniging
– Het bestuur is bevoegd bij reglement boetes te stellen op bepaalde overtredingen en verzuimen
– Alle boetes die veroorzaakt worden door teams, dienen door de betreffende teams te worden betaald
– Alle boetes opgelegd door de KNVB kunnen op de speler(s) verhaald worden. De betreffende speler(s) wordt dit per brief van de secretaris medegedeeld
– De boetes dienen binnen veertien dagen na verzending van de desbetreffende brief te zijn betaald aan de penningmeester. Deze geeft dit door aan het bestuur. Indien niet betaald is de speler niet meer speelgerechtigd
– Het bestuur zal voor deze boetes administratiekosten in rekening brengen

Kleding
Art. 26:
– Ieder lid is verplicht tijdens wedstrijden het voorgeschreven tenue te dragen
– Dit tenue bestaat uit een paars shirt, een witte broek en paarse kousen

Sporthal
Art. 27:
– Het is verboden de sportzaal te betreden met sportschoenen, welke buiten ook gebruikt worden
– Het is verboden met anders dan sportschoenen de sporthal (speelveld) te betreden
– Alle aanwijzingen die worden gegeven door het personeel of bestuursleden, dan wel personen die voor het bestuur diensten verrichten, dienen direct te worden opgevolgd
– Het bestuur sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal, ongevallen en dergelijke uit

Slotbepalingen
Art. 28:
– In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur
– Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement te kennen, evenals alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte regels en bepalingen
– De Algemene Vergadering kan dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement, mits deze niet in strijd komen met de statuten en met bepalingen van dit reglement, in die gevallen waarin een bijzondere meerderheid wordt vereist.